Tra cứu thông tin công ty mới nhất 2019

Danh sách doanh nghiệp tại Bắc Cạn

Công Ty Cổ Phần Hoàng Long Bắc Kạn - Chợ Mới

Mã số thuế: 4700264037 - Ngày cấp : 14/09/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Thôn Nà Cà - Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn


Công Ty TNHH Tm Và Dv Nam Hải

Mã số thuế: 4700263996 - Ngày cấp : 14/09/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Tổ 11B - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lâm Đại Phúc

Mã số thuế: 4700263989 - Ngày cấp : 14/09/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Thôn Cao Thanh - Xã Nông Hạ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH Tư VấN THUế Và Kế TOáN VINATAX

Mã số thuế: 4700263869 - Ngày cấp : 01/09/2016

Ngành nghề chính: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHU VUI CHơI GảI TRí HảI ĐăNG

Mã số thuế: 4700263837 - Ngày cấp : 31/08/2016

Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Địa chỉ: Thôn Nà Chúa - Xã Thuần Mang - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH Cơ KHí PHượNG HưNG

Mã số thuế: 4700263844 - Ngày cấp : 31/08/2016

Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm - Xã Huyền Tụng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Mã số thuế: 4700263812 - Ngày cấp : 26/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn


CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN

Mã số thuế: 0900223288-028 - Ngày cấp : 25/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH ĐứC BắC KạN

Mã số thuế: 4700263788 - Ngày cấp : 19/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Thôn Nà Nàng - Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà

Mã số thuế: 4700263650 - Ngày cấp : 10/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Thôn Nà Khe - Xã Phương Viên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH THươNG MạI LD PHúC LộC

Mã số thuế: 4700263629 - Ngày cấp : 08/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611 - Ngày cấp : 05/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SạCH 365

Mã số thuế: 4700263481 - Ngày cấp : 02/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH TUấN KIềU BK

Mã số thuế: 4700263523 - Ngày cấp : 02/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH HồNG Hà

Mã số thuế: 4700263509 - Ngày cấp : 02/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà

Mã số thuế: 4700263516 - Ngày cấp : 02/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàNG YếN BắC KạN

Mã số thuế: 4700263467 - Ngày cấp : 02/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Tổ 1A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HữU Đô

Mã số thuế: 4700263474 - Ngày cấp : 02/08/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Thôn Nà Cà - Xã Vi Hương - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn


CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-014 - Ngày cấp : 28/07/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn


CôNG TY Cổ PHầN AN PHáT BắC KạN

Mã số thuế: 4700263428 - Ngày cấp : 26/07/2016

Ngành nghề chính:

Địa chỉ: Tổ 14 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CONGTYMOI.INFO